Image Alt

Szentgáloskér Község Önkormányzata

Pályázati felhívás temető üzemeltetésére

Szentgáloskér Községi Önkormányzat – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján – pályázatot ír ki köztemető – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésre.

A temető Szentgáloskér Községi Önkormányzat illetőségét képező Szentgáloskér külterület 0121 helyrajzi számú temető művelési ágban nyilvántartott ingatlan.

A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, öt éves időtartamra, 2023. október 15. – 2028. szeptember 14. jön létre.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

 • igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott – az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó – szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel;
 • a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya;
 • nemleges adóigazolás csatolása a NAV-tól (köztartozásmentes adózói adatbázis is megfelelő) és a helyi adóhatóságtól;
 • a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban;
 • üzemeltetési és kegyeleti szolgáltatási bevételek elkülönítésére szolgáló számviteli szabályzat.

A pályázathoz csatolni kell továbbá a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti közszolgálati szerződés tervezetét is.

A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles:

 • meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
 • biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
 • megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
 • biztosítani a ravatalozó, boncoló helyiség és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat;
 • gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását, zárását;
 • megőrizni a nyilvántartó könyveket;
 • tájékoztatni a temetőlátogatókat;
 • kijelölni a temetési helyeket;
 • elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, fűnyírását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítást, úgy, hogy a terület egész évben állandó jelleggel rendezettséget mutasson;
 • havi rendszerességgel összegyűjteni és elszállítani a hulladékot;
 • gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
 • összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
 • gondoskodni az ügyfélfogadásról.

 

Egyéb kikötések:

 • Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében az egyenlő bánásmód elvét köteles tiszteletben tartani
 • Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybevételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
 • Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.
 • Az üzemeltető köteles
  a) az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni;
  b) az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint tevékenységéről az önkormányzatot évente tájékoztatni.
  – Az üzemeltető – figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra – teljes körű temetkezési szolgáltatás végzésére jogosult. Teljes körű temetkezési szolgáltatás a Korm. rendeletben meghatározott temetkezési szolgáltatási tevékenység.
  – Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. szeptember 15.

Előnyt élvez az a pályázó, aki a pályázatában vállalja a temetővel kapcsolatos kisebb karbantartási munkálatokat elvégzését.

A pályázat benyújtásának helye: Szentgáloskér Községi Önkormányzat 7465 Szentgáloskér, Kossuth Lajos utca 3.

A pályázat elbírálása: A pályázatokat a Képviselő-testület a benyújtást követő képviselő-testületi ülésén bírálja el, és egyben fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Szentgáloskér, 2023. augusztus 07.

A pályázat közzétételre kerül az önkormányzat hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján.

 

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

 

 

Szabó Péter
polgármester