Image Alt

2024. évi általános választások

A 2024. évi általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokkal, illetve az európai parlamenti képviselők választásával kapcsolatos információk.

Nemzeti Választási Iroda – https://www.valasztas.hu/home

A Göllei Helyi Választási Iroda vezetői határozatai

4/2023. (X. 24.) Helyi Választási Iroda vezetői határozat

A Göllei Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. §-a és 4. §-a alapján Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak száma meghatározása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A 2024. évi helyi önkormányzati választáson Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát négy főben határozom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Szentgáloskéri Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7465 Szentgáloskér, Kossuth utca 3.), de a Göllei Helyi Választási Irodánál (7272 Gölle, Petőfi utca 2/B.) benyújtandó kifogással lehet élni.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2023. október 27-én 16:00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, vagy elektronikus úton – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem, hogy döntésemet a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal és Szentgáloskér Községi Önkormányzat valamennyi hivatalos hirdetőtábláján, továbbá Szentgáloskér Községi Önkormányzat www.szentgalosker.hu hivatalos internetes honlapján kerüljön közzétételre.

 

INDOKOLÁS

[1] A Ve. 306. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

[2] Az Övjt. 3. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete és a vármegyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év szeptember 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

[3] A lakosságszám-adatot a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Szentgáloskér község lakosságszáma a 2023. szeptember 1-jei állapot szerint 519 fő.

[4] Az Övjt. 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: a) 100 lakosig 2 fő; b) 1000 lakosig 4 fő; c) 5000 lakosig 6 fő; d) 10 000 lakosig 8 fő.

[5] Szentgáloskér község lakosságszáma 2023. szeptember 1-jei állapot szerint 519 fő, ezért az Övjt. 4. § b) pontjában foglalt rendelkezés alkalmazásával Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát négy főben állapítottam meg.

[6] A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

[7] Döntésemet a Ve. 306. § (2) bekezdése alapján határozatba foglaltam.

[8] Döntésemet az Övjt 3. §-a, a 4. § c) pontja, a Ve. 306. §-a alapján hoztam meg, a jogorvoslatról a Ve. 208. §-a, a 209. § (1) bekezdése, a 210. § (1) bekezdése, és a 212. § (1)-(3) bekezdései alapján adtam tájékoztatást.

Kelt Göllében, 2023. október 24. napján, kedden

 

Dr. Hegedüs István Dániel
HVI vezető

 

Záradék:

A döntés 2023. év ……….. hónap …….. napján jogerős.

Dr. Hegedüs István Dániel s.k.,
HVI vezető

 

Döntésem közlésre kerül:

  1. Göllei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos hirdetőtáblája – 7272 Gölle, Petőfi utca 2/B.
  2. Szentgáloskér Községi Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája – 7465 Szentgáloskér, Kossuth utca 3.
  3. Szentgáloskér Községi Önkormányzat hivatalos honlapja szentgalosker.hu
  4. Irattár helyben

A Göllei Helyi Választási Bizottság határozatai